The Butterfly Button

תקנון חנות חמניה

מדיניות אספקת מוצרים

-הספק הוא זה האחראי לאספקת המוצר- אם פיזי או שירות מוצע.

הספק הינו איש הקשר עם הלקוח ו"חמניה הבית להורות" אינה אחראית על השירות/מוצר

-האחריות למשלוח מוצר פיזי חלה ישירות על הספק וכל שאלה או תלונה תועבר אליו, כאשר האחריות למתן תשובה/החזר היא עליו

– החזרים למוצרים פיזיים יתקבלו לא יאוחר מ-30 יום לאחר רכישת המוצר.

משלוח המוצר חזרה היא באחריות הקונה ועל חשבונו.

מדיניות אספקת המוצר/שירות.

האחריות למשלוח המוצר או מתן השירות חל באופן בלעדי על ספק המוצר/שירות

המוצר ישלח תוך 4 ימי עסקים

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר

-החזר כספי יעשה לאחר קבלת המוצר ובניכוי 5% ממחיר המוצר/ שירות

הרכישה בחנות מותרת מגיל 18 בלבד

מדיניות הפרטיות
1.משתמש הקצה ו/או בית העסק מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הצ'ט, תמונת הפרופיל, שם המשתמש והפעילות באתר ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורת באתר ("קהילות") הם פומביים ואינן תקשורת פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורת של משתמש הקצה ו/או בית העסק וכן לצפות בתמונת הפרופיל, שם המשתמש והפעילות שביצע באתר מבלי ידיעתו.
"חמניה הבית להורות" אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן החברה מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה ו/או בית העסק בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה ו/או בית העסק מפרסם ו/או שנוצר על ידי השימוש באתר, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה ו/או בית העסק מקנה לחברה את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת..
2.כל פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק (שם, תמונת הפרופיל, דואר אלקטרוני וכדומה) שמסר משתמש הקצה ו/או בית העסק במסגרת רישומו לאתר ושימושו באתר, ומידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של משתמשי הקצה ו/או בתי העסק, יישמרו במאגרי המידע של החברה.
3. "חמניה הבית להורות" תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלהם באתר, בכפוף לכל דין, לרבות לצורך:
3.1 העברת המידע לבית העסק לצורך הפעילות ו/או השירות בלבד. מובהר בזאת כי בית העסק אינו רשאי לעשות כל שימוש אחר במידע שיועבר אליו מבלי לקבל את הסכמתו. 3.2שיפור ותחזוקת השירותים, המידע והתכנים המוצעים באתר

.לשנות ו/או לבטל  שירותים ותכנים הקיימים באתר 3.3

.  מתן הודעות בקשר עם האתר והשימוש בו3.4

3.5 ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לצדדים שלישיים, ובלבד שהמידע כאמור יהיה אנונימי.

  1. "חמניה הבית להורות" לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של משתמש הקצה אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש משתמש הקצה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה
    פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.5
    6. "חמניה הבית להורות"  לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק, כפי שנמסרו לה על ידם, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות, חברה בשליטה משותפת עם החברה וכו'). אין באמור כדי למנוע מ- "חמניה הבית להורות"  להעביר מידע סטטיסטי שאינו כולל פרטים מזהים לצדדים שלישיים.
    7. למרות האמור לעיל, "חמניה הבית להורות"  תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק לצד שלישי במקרים הבאים:

. כאשר התקבלה הסכמת משתמש הקצה ו/או בית העסק7.1

. 7.2משתמש הקצה ו/או בית העסק ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של , "חמניה הבית להורות" לפגוע ב- בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;

. 7.3משתמש הקצה ו/או בית העסק עשה שימוש בשירותי "חמניה הבית להורות"  באופן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה עשוי להיות מעשה בלתי חוקי.

. אם התקבל בידי "חמניה הבית להורות"  צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי משתמש הקצה ו/או בית העסק לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים;
7.5 במקרה שבו "חמניה הבית להורות"  תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי משתמשי הקצה ובתי העסק את הוראות תנאי השימוש.
8. פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת. לפיכך אין באפשרותה של "חמניה הבית להורות"  להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי "חמניה הבית להורות"  ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש הקצה ו/או לבית העסק כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "חמניה הבית להורות"..

  1. בקרות מקרים שאינם בשליטתה של "חמניה הבית להורות" ו/או הנובעים מכוח עליון, "חמניה הבית להורות"  לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
    (“cookies”) " "חמניה הבית להורות"  תהא רשאית לעשות שימוש ב – "עוגיות" 10. על מנת לספק למשתמש הקצה ו/או לבית העסק שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממשתמש הקצה ו/או בית העסק את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

תנאים לביטול עסקה

ביטול עסקה תתבצע עד 14 יום מקבלת המוצר/שירות ובלבד שלא נעשה בו שימוש.

האחריות על החזרת מוצרים היא על הקונה ועל חשבונו.

ההחזר יבוצע ישירות על ידי הספק ובניכוי 5% מערך העסקה הכולל.

צרו קשר